Privacyverklaring Liesbeth Levensfotograaf

Inleiding

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Liesbeth Levensfotograaf persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

Om je daarover beter te kunnen informeren is deze privacyverklaring opgesteld. Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met me op.

De AVG schrijft voor dat Liesbeth Levensfotograaf inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen. Liesbeth Levensfotograaf zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Verantwoordelijke

Liesbeth Levensfotograaf is de bedrijfsnaam van Liesbeth Stam uit Son.
Contact: liesbeth@levensfotograaf.nl
website: www.levensfotograaf.nl
KvK inschrijfnummer en BTW-nummer op aanvraag beschikbaar.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Liesbeth Levensfotograaf verwerkt de volgende persoonsgegevens:
Algemene persoonsgegevens:

 • naam
 • adres / woonplaats
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • factuurnummer

Verwerkingsgrond

Liesbeth Levensfotograaf verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

 • de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
 • de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Liesbeth Levensfotograaf met betrokkene heeft gesloten;
 • Liesbeth Levensfotograaf een wettelijke verplichting dient na te komen;
 • sprake is van een gerechtvaardigd belang van Liesbeth Levensfotograaf, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Liesbeth Levensfotograaf aan betrokkene.

Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene:
 • facturatie
 • afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten
 • informatie over wijzigen producten en diensten
 • telefonisch contact, e-mailcontact
 • uitvoering wettelijke verplichtingen

Delen van persoonsgegevens met derden

Liesbeth Levensfotograaf verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting en/of financiële administratie. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Liesbeth Levensfotograaf blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaarduur van persoonsgegevens

Liesbeth Levensfotograaf zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

 • Wettelijke grondslag: Liesbeth Levensfotograaf houdt zich aan de wettelijke bewaartermijnen.
 • Telefonisch en/of e-mailcontact: 7 jaren.

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven en/of reclame”. Dit kan via de website van Liesbeth Levensfotograaf of door middel van een e-mail. Liesbeth Levensfotograaf zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Gebruik van cookies op website

Liesbeth Levensfotograaf gebruikt alleen analytische cookies van Google Analytics. Daarnaast wordt er een cookie opgeslagen als u de cookiebanner heeft weggeklikt. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Beveiliging van de door Liesbeth Levensfotograaf vastgelegde persoonsgegevens

Liesbeth Levensfotograaf neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Liesbeth Levensfotograaf.

Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Liesbeth Levensfotograaf onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijk te beperken. Liesbeth Levensfotograaf meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Liesbeth Levensfotograaf onverwijld contact op met deze betrokkenen.

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Liesbeth Levensfotograaf via liesbeth@levensfotograaf.nl.

Intrekken van toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van liesbeth@levensfotograaf.nl, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid).

Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelrelease en/of quitclaim, zijn in beginsel uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

– Januari 2023